Một số bài học rút ra từ việc tham khảo kinh nghiệm các nước tham gia Công ước Viên

07/09/2010    1289

Từ kinh nghiệm các nước tham gia Công ước Viên, chúng ta có thể rút ra một số điểm đáng lưu ý sau:

  • Ngoại trừ trường hợp của Anh (với sự khác biệt rất lớn giữa quy định luật quốc gia và CISG), hầu hết các nước hiện nay chưa hoặc không có ý định tham gia Công ước Viên đều không dựa trên những căn cứ quan trọng hoặc lập luận xác đáng cụ thể. Ngược lại, sự chậm trễ này thường là kết quả của sức ỳ trong tâm lý, truyền thống pháp lý của quốc gia và sự thiếu quan tâm thúc đẩy của doanh nghiệp trong nước đối với diễn biến phát triển của CISG trong thông lệ giao dịch thương mại quốc tế.
  • Các nước khi cân nhắc việc tham gia Công ước Viên thường dựa trên một số căn cứ chính:

Về kinh tế: mức độ ảnh hưởng và áp dụng của CISG lên các giao dịch thương mại quốc tế của nước mình, thường là thông qua việc đánh giá khối lượng giao dịch thương mại quốc tế của quốc gia mình với các nước bạn hàng đã là thành viên của Công ước;

Về pháp lý: sự sai khác về luật pháp quốc gia và các quy định của CISG là lớn hay nhỏ, khoảng chồng lấn trong phạm vi áp dụng giữa CISG và pháp luật quốc gia, qua đó đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc CISG trở thành một phần luật quốc gia như thế nào và mức độ rủi ro của việc hệ thống pháp luật trở nên cồng kềnh hoặc không ổn định;

Về chính trị ngoại giao: tác động về vị thế chính trị, ngoại giao của quốc gia khi tham gia Công ước Viên;

Các yếu tố khác: Bảo lưu nội dung nào cho phù hợp với tính hình quốc gia? Các vấn đề liên quan đến việc phổ biến tuyên truyền để nâng cao nhận thức của giới doanh nghiệp, người thi hành luật, áp dụng luật… về CISG nhằm tận dụng tối đa những lợi ích của Công ước này.

  • Khu vực châu Á hiện đang là khu vực mà CISG có sự phát triển mạnh về tầm ảnh hưởng với việc gia nhập gần đây của Hàn Quốc và Nhật Bản. Những diễn biến này chắc chắn có ảnh hưởng không nhỏ đến thông lệ giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế tại khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Vì vậy, việc chủ động nghiên cứu để cân nhắc khả năng, thời điểm, phương thức tham gia CISG nhằm đón đầu cơ hội tham gia sâu rộng hơn vào hội nhập quốc tế là hết sức cần thiết đối với Việt Nam.

Việc Việt Nam cân nhắc có gia nhập CISG hay không vì vậy cũng nên được xem xét từ các yếu tố nói trên trong tương quan với nhu cầu thực sự của Việt Nam và những điều kiện cũng như hoàn cảnh kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp Việt Nam.