Ấn phẩm liên quan

Dưới đây là đường link tập hợp các bài nghiên cứu về Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và các Nguyên tắc của UNIDROIT (Viện quốc tế về nhất thể hóa pháp luật tư) về Hợp đồng thương mại quốc tế và các Nguyên tắc của Luật hợp đồng châu ÂuĐường link: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bib2.html

Xem thêm

Chủ đề: “Việt Nam và Công ước Vien 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”.

Xem thêm

Công ước Viên năm 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) là một trong những công ước quốc tế về thương mại được phê chuẩn và áp dụng rộng rãi nhất hiện nay, với 74 thành viên (tính đến ngày 11/04/2010), ước tính CISG diều chỉnh khoảng ¾ giao dịch thương mại quốc tế đang ngày càng trở thành một phần hết sức quan trọng trong nền kinh tế nước ta (bao gồm cả xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa).

Xem thêm