Báo cáo Đề xuất Việt Nam gia nhập Công ước Viên 1980

21/12/2010    712

Công ước Viên năm 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) là một trong những công ước quốc tế về thương mại được phê chuẩn và áp dụng rộng rãi nhất hiện nay, với 74 thành viên (tính đến ngày 11/04/2010), ước tính CISG diều chỉnh khoảng ¾ giao dịch thương mại quốc tế đang ngày càng trở thành một phần hết sức quan trọng trong nền kinh tế nước ta (bao gồm cả xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa).

Nghiên cứu này của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu nhằm giới thiệu sơ lược về Công ước Viên 1980, xem xét bài học của các nước khi tham gia CISG, phân tích những lợi ích và bất lợi về kinh tế, pháp lý và các khía cạnh khác của Việt Nam khi cân nhắc việc trở thành thành viên của Công ước, từ đó khẳng định sự cần thiết của việc Việt Nam gia nhập Công ước này cũng như đề xuất một lộ trình để Việt Nam gia nhập Công ước.

Báo cáo nghiên cứu được đính kèm dưới đây.

Nguồn: Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế - VCCI