Ấn phẩm - Tài liệu

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 29+30

15/02/2023

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 29+30 Quý III+IV/2022 Chủ đề: "Doanh nghiệp Việt Nam sau hai năm thực thi Hiệp định EVFTA"

FTA

Giới thiệu về cơ chế Tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định CPTPP

14/12/2022

Thời gian: 14/12/2022 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

WTO

Sách "Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO: Bình luận của người trong cuộc"

06/01/2010

Thời gian: 2009 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Sổ tay: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

12/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO)

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

04/05/2023

Thời gian: 2023 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Hướng dẫn cho doanh nghiệp về Biện pháp Phòng vệ thương mại trong bối cảnh CPTPP

04/05/2023

Thời gian: 2023 Đơn vị thực hiện: Dự án EDM, tham vấn Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương