Ấn phẩm - Tài liệu

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 27+28

15/09/2022

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 27+28 Quý I+II/2022 Chủ đề: "Bảo hộ lương thực – Lo ngại về một tương lai bất ổn"

FTA

Báo cáo: Việt Nam sau 02 năm thực thi EVFTA từ góc nhìn doanh nghiệp

11/11/2022

Thời gian: 11/2022 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

WTO

Sách "Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO: Bình luận của người trong cuộc"

06/01/2010

Thời gian: 2009 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Sổ tay: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

12/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO)

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2022

14/09/2022

Thời gian: 12/09/2022 Đơn vị thực hiện: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Việt Nam

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2022

05/01/2023

Thời gian: 2022 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)