Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Đánh giá tác động KT từ phân tích thương mại của việc không tuân thủ quy định về chống hoạt động đánh bắt IUU: Trường hợp Việt Nam

06/08/2021

Thời gian: 06/08/2021 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) và Ngân hàng Thế giới

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021

02/08/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2021

21/07/2021

Thời gian: 14/07/2021 Đơn vị thực hiện: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Việt Nam

Thị trường rau quả tươi Bắc Âu

19/07/2021

Thời gian: 7/2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Báo cáo Đầu tư thế giới 2021

19/07/2021

Thời gian: 6/2021 Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2020

18/07/2021

Thời gian thực hiện: 2021 Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2021

16/07/2021

Thời gian: 07/2021 Đơn vị thực hiện: Tố chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Niên giám thống kê Việt Nam 2010 - 2020

06/07/2021

Thời gian: 2010 - 2020 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê Việt Nam

Thương mại điện tử tại biên giới: Tìm hiểu về hải quan và thuế gián thu cho các thị trường Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu

02/07/2021

Ngày xuất bản: 30/6/2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) - Hoa Kỳ