Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2021

16/07/2021

Thời gian: 07/2021 Đơn vị thực hiện: Tố chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Niên giám thống kê Việt Nam 2010 - 2020

06/07/2021

Thời gian: 2010 - 2020 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê Việt Nam

Thương mại điện tử tại biên giới: Tìm hiểu về hải quan và thuế gián thu cho các thị trường Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu

02/07/2021

Ngày xuất bản: 30/6/2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) - Hoa Kỳ

Động thái và thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020

22/06/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổng cục thống kê

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007 - 2013

02/05/2021

Thời gian: 2004 - 2013 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020

23/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Sổ tay đấu thầu: Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ

16/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2012 - 2021

10/04/2021

Thời gian: 2012 - 2021 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM

Báo cáo Nghiên cứu: Việt Nam thực hiện VPA-FLEGT - Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp"

01/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI