Ấn phẩm - Tài liệu

FTA

Giới thiệu về cơ chế Tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định CPTPP

14/12/2022

Thời gian: 14/12/2022 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong CPTPP - Chặng đường 3 năm từ ngày Hiệp định có hiệu lực

14/12/2022

Thời gian: 14/12/2022 Đơn vị thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Phát triển thị trường UK đối với ngành hàng dệt may

13/11/2022

Thời gian: 11/2022 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Phát triển thị trường UK đối với ngành thủy sản

13/11/2022

Thời gian: 11/2022 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Báo cáo: Việt Nam sau 02 năm thực thi EVFTA từ góc nhìn doanh nghiệp

11/11/2022

Thời gian: 11/2022 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Tái bản "Cẩm nang Quy tắc xuất xứ trong các FTA mà Việt Nam là thành viên”

23/04/2022

Thời gian: 2022 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay Doanh nghiệp: Tận dụng EVFTA để xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Đức

11/04/2022

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Cẩm nang về phòng vệ thương mại đối với DN xuất khẩu sang các nước thành viên CPTPP

29/03/2022

Thời gian: 03/2022 Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại

Cẩm nang về phòng vệ thương mại đối với DN xuất khẩu sang EU và Anh

29/03/2022

Thời gian: 03/2022 Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại

RCEP: Hàm ý, thách thức và tăng trưởng trong tương lai của Đông Á và ASEAN

15/03/2022

Thời gian: 14/3/2022 Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA)