Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Niên giám thống kê Việt Nam 2010 - 2020

06/07/2021

Thời gian: 2010 - 2020 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê Việt Nam

Thương mại điện tử tại biên giới: Tìm hiểu về hải quan và thuế gián thu cho các thị trường Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu

02/07/2021

Ngày xuất bản: 30/6/2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) - Hoa Kỳ

Động thái và thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020

22/06/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổng cục thống kê

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007 - 2013

02/05/2021

Thời gian: 2004 - 2013 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020

23/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Sổ tay đấu thầu: Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ

16/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2012 - 2021

10/04/2021

Thời gian: 2012 - 2021 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM

Báo cáo Nghiên cứu: Việt Nam thực hiện VPA-FLEGT - Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp"

01/04/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Thích ứng với kỷ nguyên thương mại kỹ thuật số: Thách thức và cơ hội

31/03/2021

Thời gian: 28/01/2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)