Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 03 + 04

11/10/2011    531

Chủ đề: “Việt Nam và Công ước Vien 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”.