Tập hợp các bài nghiên cứu về Công ước Viên 1980

08/09/2013    1632

Dưới đây là đường link tập hợp các bài nghiên cứu về Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và các Nguyên tắc của UNIDROIT (Viện quốc tế về nhất thể hóa pháp luật tư) về Hợp đồng thương mại quốc tế và các Nguyên tắc của Luật hợp đồng châu Âu

Đường link: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bib2.html

Đường link này bao gồm đầy đủ các bài bình luận trên các báo, tạp chí pháp luật, sách, công trình nghiên cứu và các tài liệu liên quan về Công ước Viên 1980 của các tiến sỹ, thạc sỹ và các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Đường link này bao gồm 1.411 văn bản với nhiều ngôn ngữ và số lượng này còn tiếp tục gia tăng.