Định nghĩa gỗ hợp pháp và Khuôn khổ chung đánh giá tính hợp pháp của các hoạt động có liên quan

01/11/2018    599

Định nghĩa gỗ hợp pháp

VPA định nghĩa “gỗ được sản xuất một cách hợp pháp” là sản phẩm gỗ được khai thác hay nhập khẩu và chế biến tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, được nêu rõ trong định nghĩa hợp pháp và các điều khoản thích hợp khác của VPA. Trong trường hợp gỗ nhập khẩu, “gỗ được sản xuất chế biến hợp pháp” có nghĩa là sản phẩm gỗ được khai thác, chế biến, và xuất khẩu tuân thủ pháp luật của nước khai thác (bao gồm quyền khai thác, hoạt động lâm nghiệp, thuế, phí, thương mại và hải quan).

Định nghĩa hợp pháp trong VPA nêu các yêu cầu cơ bản của pháp luật Việt Nam áp dụng đối với gỗ về mặt nguyên tắc, tiêu chí, và bằng chứng xác minh. Tất cả các yếu tố và tiêu chí nêu trong định nghĩa tính hợp pháp cần phải được tuân thủ thì gỗ và sản phẩm gỗ đó mới được coi là sản xuất hợp pháp. Định nghĩa tính hợp pháp trong VPA được chia thành hai phần: cho “tổ chức” (các chủ thể đăng ký là doanh nghiệp, tư nhân nhà nước hay hợp tác xã) và “hộ gia đình” (bao gồm các hộ cá thể, cá nhân, và cộng đồng thôn cư).

Mỗi nhóm (hộ gia đình hay tổ chức) trong định nghĩa tính hợp pháp đều bao gồm 7 nguyên tắc:

  • Nguyên tắc I: Khai thác gỗ trong nước tuân thủ các quy định về quyền sử dụng đất, sử dụng rừng, quản lý, môi trường và xã hội
  • Nguyên tắc II: Tuân thủ các quy định về xử lý gỗ tịch thu
  • Nguyên tắc III: Tuân thủ các quy định về nhập khẩu gỗ
  • Nguyên tắc IV: Tuân thủ các quy định về vận chuyển, mua bán gỗ
  • Nguyên tắc V: Tuân thủ các quy định về chế biến gỗ
  • Nguyên tắc VI: Tuân thủ các quy định về xuất khẩu
  • Nguyên tắc VII (Tổ chức): Tuân thủ các quy định về thuế và người lao động.
  • Nguyên tắc VII (Hộ gia đình): Tuân thủ các quy định về thuế

Để tuân thủ định nghĩa tính hợp pháp và chứng minh là gỗ và sản phẩm gỗ được “chế biến hợp pháp”, ‘tổ chức’ và ‘hộ gia đình’ sẽ cần tuân thủ tất cả các tiêu chí tương ứng đặt ra trong 7 nguyên tắc đó.

 

Khuôn khổ chung đánh giá tính hợp pháp của các hoạt động lâm nghiệp, các nguyên lý, tiêu chí và chỉ số của việc chế biến và thương mại gỗ đối với Việt Nam

(Được đính kèm dưới đây)

Nguồn: FLEGT VPA Vietnam