Báo cáo: Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam

10/04/2021    832

Thời gian: 3/2021

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới (WB)

Báo cáo “Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam” là kết quả hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới (WB) trong năm 2020 nhằm nhận diện tác động của đại dịch COVID-19 lên hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm hiểu khả năng ứng phó của doanh nghiệp với đại dịch cũng như đánh giá của các doanh nghiệp đối với một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Bản mềm Báo cáo được đính kèm dưới đây: