Báo cáo: Tác động của đại dịch Covid-19 đối với Thương mại và Phát triển - Chuyển đổi sang trạng thái bình thường mới

26/11/2020    591

Thời gian: 08/2020

Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xuất hiện trong bối cảnh điều kiện kinh tế đang suy yếu, đại dịch Covid-19 đã tạo ra sự gián đoạn trên quy mô chưa từng có và bộc lộ tính dễ tổn thương của các ngành vốn đã khó khăn. COVID-19 đã thúc đẩy một số xu hướng mới, làm tăng thêm một số trở ngại cho sự phát triển, nhưng cũng mở ra cơ hội mới cho thương mại và phát triển.

UNCTAD đã theo dõi chặt chẽ những tác động của đại dịch toàn cầu đối với thương mại và cho ra đời báo cáo “Tác động của đại dịch Covid-19 đối với Thương mại và Phát triển - Chuyển đổi sang trạng thái bình thường mới”. Báo cáo tổng hợp nội dung các phân tích và đối thoại mà UNCTAD đã thực hiện, xoay quanh vấn đề này. Trong báo cáo này, các khía cạnh được chọn của một “bình thường mới” sẽ được thảo luận, cũng như cách COVID-19 có thể trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với một số thách thức dai dẳng của thương mại và phát triển trong các lĩnh vực mà UNCTAD đã nghiên cứu sâu. Các hành động chính sách mà các quốc gia thành viên UNCTAD có thể thực hiện để hỗ trợ các ứng phó COVID-19 và phục hồi sau đại dịch cũng được mô tả, từ đó trang bị tốt hơn trong đối phó khủng hoảng và xây dựng một tương lai bền vững hơn.

Bản mềm Báo cáo (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: