Quy định về xuất nhập khẩu

Các biện pháp phi thuế quan và các quy định khác có liên quan của Úc

Xem thêm

Các thông tin về quy trình, thủ tục hải quan tại Australia

Xem thêm

Thương vụ Việt Nam tại Úc xin thông báo ngày 17/7/2019, Bộ Nông nghiệp Úc đã chính thức công bố các điều kiện nhập khẩu quả nhãn tươi từ Việt Nam.

Xem thêm

Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Xem thêm

Thời gian: 2015 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Xem thêm

Là một quốc đảo có ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, các quy định kiểm dịch của Úc rất chặt chẽ.

Xem thêm