Quy định về Truy xuất nguồn gốc thực phẩm và mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

28/06/2023    234

Đơn vị thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Bảo vệ thực vật

Tài liệu gồm các nội dung như sau: 

(1) Quy định vềTruy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm, thực vật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(2) Sơ đồ hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm, thực vật

(3) Điều kiện cấp giấy chứng nhận An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(4) Nguyên tắc chung của vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu

(5) Quy trình cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói

(6) Nhật ký ghi chép hồ sơ vùng trồng điện tử; Phần mềm quản lý cơ sở đóng gói; Cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

Tài liệu chi tiết được đính kèm dưới đây: