Các văn bản hướng dẫn về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói

28/06/2023    551

Dưới đây là các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Bảo vệ thực vật về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói:

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Cục Bảo vệ thực vật đã xây dựng các tiêu chuẩn cho việc thiết lập và giám sát các vùng trồng, cơ sở đóng gói:

Cục BVTV ban ban hành công văn tăng cường công tác quản lý về giám sát vùng trồng và cơ sở đóng gói:

  • Công văn 1501/BVTV-HTQT ngày 02/6/2022 về việc quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu