Quy định chung về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói

28/06/2023    72

Tài liệu gồm các nội dung:

Phần 1: Căn cứ pháp lý

Phần 2: Nguyên tắc chung của vùng trồng và cơ sở đóng gói

Phần 3: Văn bản liên quan

Phần 4: Quy trình cấp mã số xuất khẩu

Tài liệu được đính kèm dưới đây: