FDI Australia tại Việt Nam: Đánh giá chung về cơ hội đầu tư tại Việt Nam

05/01/2022    54

Trên cơ sở những hiểu biết, trải nghiệm và cảm nhận hiện tại về môi trường đầu tư Việt Nam đặt trong so sánh với các yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi đầu tư vào đây, các doanh nghiệp tại Australia phản hồi khảo sát đã được đề nghị đưa ra đánh giá chung về cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Kết quả là có 48% doanh nghiệp đánh giá rằng thị trường Việt Nam rất tiềm năng và sẽ cân nhắc đầu tư trong thời gian tới. Một tỷ lệ tương ứng (47%) doanh nghiệp cho biết mặc dù thị trường Việt Nam tiềm năng nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn để đầu tư tại đây. Chỉ có một số ít (5%) doanh nghiệp đánh giá không có tiềm năng gì. 

Kết quả này cho thấy nhận định về cơ hội đầu tư tại Việt Nam của các doanh nghiệp tại Australia không cao, số doanh nghiệp đánh giá tiềm năng chiếm dưới 1 nửa số doanh nghiệp phản hồi. Ngoài ra, từ “cân nhắc” đến “quyết định” đầu tư là một khoảng cách khá xa, bởi trong số các doanh nghiệp phản hồi có 24% doanh nghiệp đã từng cân nhắc đầu tư tại Việt Nam mà lại quyết định không đầu tư vì các lý do khác nhau. Điều này cho thấy môi trường đầu tư Việt Nam cần có những cải thiện đáng kể hơn nữa và quảng bá mạnh mẽ hơn nữa để có thể hấp dẫn thêm nhiều nhà đầu tư Australia và biến những “cân nhắc” thành những khoản đầu tư thực tế tại Việt Nam.

Hình: Đánh giá chung về cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Nguồn: Trích dẫn "Báo cáo nghiên cứu: Đầu tư trực tiếp của Australia vào Việt Nam: Đánh giá hiệu quả thực tế và Những giải pháp chính sách" - Trung tâm WTO và Hội nhập