Các quy định của Campuchia liên quan đến Thương mại, đầu tư, thuế, hải quan và lao động

06/08/2019    289

Thời gian: 2019

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Campuchia

Nhằm cung cấp tài liệu cho các doanh nghiệp Việt Nam có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo trong quá trình tham dự “Diễn đàn thúc đẩy Thương mại – Đầu tư Việt Nam – Campuchia năm 2019”

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia biên dịch và tập hợp một số nội dung quy định trong các văn bản pháp lý của Campuchia liên quan đến hoạt động đầu tư, thương mại, thuế, hải quan và lao động - việc làm của Campuchia.

Tài liệu được đính kèm dưới đây: