Kho Tư liệu thương mại ASEAN (ATR)

28/07/2021    886

Kho Tư liệu thương mại ASEAN (ASEAN Trade Repository - ATR) được thiết lập theo Hiệp định về Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), với mục đích tạo sự minh bạch trong các luật lệ và thủ tục thương mại và hải quan của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN. ATR là một giao diện điện tử, thông qua đó mọi người có thể tiếp cận tự do các thông tin sẵn có trên kho tư liệu thương mại quốc gia (NTR) của từng quốc gia thành viên ASEAN.

ATR bao gồm thông tin về các chủ đề sau:

•    Biểu thuế quan

•    Thuế suất tối huệ quốc, thuế suất ưu đãi theo Hiệp định ATIGA và các hiệp định khác của ASEAN với các đối tác đối thoại

•    Quy tắc xuất xứ

•    Các biện pháp phi thuế quan

•    Luật lệ và quy định thương mại và hải quan của các quốc gia 

•    Các thủ tục và yêu cầu về hồ sơ 

•    Phán quyết hành chính

•    Thông lệ tốt trong tạo thuận lợi thương mại được áp dụng bởi từng quốc gia thành viên 

•    Danh sách các doanh nghiệp ưu tiên trong thương mại

ATR cũng bao gồm các thông tin về Tiêu chuẩn hài hòa ASEAN - cơ sở dữ liệu các tiêu chuẩn được ASEAN hài hòa, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành theo quy định của ATIGA. ATR cũng có đường dẫn trực tiếp tới cơ sở dữ liệu Các giải pháp Đầu tư, Dịch vụ và Thương mại ASEAN (ASSIST).

Doanh nghiêp có thể trực tiếp truy cập vào website của ATR tại địa chỉ: http://atr.asean.org/ 

Nguồn: Cổng thông tin Thương mại Việt Nam