Sách điện tử về Thực tiễn Đầu tư Khu vực Đông Á - ASEAN

30/05/2022    492

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC)

Bộ Sách điện tử về Thực tiễn Đầu tư khu vực Đông Á bao gồm các Sách điện tử về Thực tiễn Đầu tư ở 10 quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sách điện tử về Thực tiễn Đầu tư của mỗi quốc gia bao gồm các Chương sau:

Chương 1: Các thông tin chung về địa lý, đặc điểm chính trị, xã hội và môi trường văn hóa 

Chương 2: Môi trường kinh doanh 

Chương 3: Các chính sách thương mại và kinh tế 

Chương 4: Điều kiện phát triển công nghiệp và đầu tư nước ngoài 

Chương 5: Các thủ tục để bắt đầu kinh doanh

Chương 6: Các quy định pháp luật

Chương 7: Giải quyết tranh chấp

Chương 8: Các Hiệp định Thương mại tự do

Chương 9: Các Biện pháp hỗ trợ chống COVID-19

Chương 10: Thông tin liên hệ của các cơ quan liên quan

Phụ lục: Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây là các Sách điện tử về Thực tiễn Đầu tư của 10 quốc gia ASEAN:

Bru-nây (Tiếng Anh)

Campuchia (Tiếng Anh)

Indonesia (Tiếng Anh)

Lào (Tiếng Anh)

Malaysia (Tiếng Anh)

Myanmar (Tiếng Anh)

Philippines (Tiếng Anh)

Singapore (Tiếng Anh)

Thái Lan (Tiếng Anh)

Việt Nam (Tiếng Anh