COVID-19 và Nam Á: Chiến lược quốc gia và hợp tác tiểu vùng để tăng tốc phục hồi toàn diện, mạnh mẽ và bền vững

24/08/2020    51

Thời gian: 6/2020

Bởi: Ủy ban Kinh tế - Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP)

Xây dựng dựa trên Các phản ứng về tác động và chính sách đối với COVID-19 ở Châu Á và Thái Bình Dương của UNESCAP (2020), báo cáo COVID-19 và Nam Á: Chiến lược quốc gia và hợp tác tiểu vùng để tăng tốc phục hồi toàn diện, mạnh mẽ và bền vững trình bày những nhận định sâu sắc về tác động kinh tế xã hội của đại dịch ở Nam Á và các bước đi cần thiết. Báo cáo bao gồm bốn phần chính: điều kiện ban đầu và sự sẵn sàng của các nước Nam Á trong việc đối phó với đại dịch; tác động kinh tế - xã hội của cuộc khủng hoảng COVID-19; các chiến lược quốc gia cần thiết để phục hồi nhanh chóng, toàn diện và bền vững; vai trò tiềm năng của hợp tác tiểu vùng trong việc đối phó với đại dịch COVID-19 và xác định các lĩnh vực có thể hợp tác sâu rộng hơn. 

Bản mềm Báo cáo (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: