Báo cáo Xây dựng Ủy ban Thuận lợi hóa Thương mại Quốc gia (NTFC) tại Việt Nam

18/11/2018    511

Thời gian: 5/2015

Người thực hiện: Peter Faust

Báo cáo phân tích các yếu tố liên quan đến việc xây dựng Ủy ban Thuận lợi hóa Thương mại Quốc gia (NTFC) tại Việt Nam. Vì Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (TFA) không có quy định về cấu trúc, cơ cấu, tài chính, thành viên,... của các Ủy ban thực thi, nên việc xây dựng Ủy ban quốc gia cần cân nhắc nhiều yếu tố để hài hòa với nội dung Hiệp định, pháp luật nội địa, và nội dung của các Hiệp định khác mà Việt Nam tham gia. Kinh nghiệm từ các nước đi trước cũng là một nguồn thông tin hữu ích khi tiến hành quy trình này. 

Báo cáo (bản tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: