Báo cáo Rà soát Pháp luật Việt Nam với Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại (TFA) của WTO

01/12/2018    937

Thời gian: 2/2015

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Trong khuôn khổ Phần II TFA về các Biện pháp đối xử đặc biệt và khác biệt với các nước đang và kém phát triển, các nước tài trợ đã chấp thuận cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng năng lực cho các nước đang và kém phát triển thông qua các thỏa thuận song phương hoặc qua các tổ chức quốc tế. Trên cơ sở này, Hải quan Việt Nam đã đề xuất với Quỹ Thịnh vượng Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh cung cấp hỗ trợ xây dựng năng lực nhằm thực hiện các nhiệm vụ nói trên.

Nghiên cứu Rà soát pháp luật Việt Nam với các nghĩa vụ cam kết trong TFA này được thực hiện trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật nói trên hướng tới mục tiêu (i) đưa ra bức tranh so sánh chi tiết giữa pháp luật thương mại và hải quan của Việt Nam với từng nghĩa vụ, cam kết cụ thể trong TFA, (ii) phân tích đánh giá hiện trạng pháp luật so với yêu cầu của TFA và nhu cầu tự thân của Việt Nam, và (iii) xây dựng các đề xuất về biện pháp thực thi TFA tương ứng.

Báo cáo được đính kèm dưới đây: