Báo cáo Thương mại Thế giới 2015: Tăng tốc thương mại: Lợi ích và thách thức trong quá trình thực thi TFA

01/12/2018    654

Thời gian: 2015

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Thuận lợi hóa thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc cắt giảm chi phí thương mại, vốn vẫn duy trì ở mức cao dù cho chi phí vận chuyển đã được cắt giảm, công nghệ viễn thông, thông tin ngày càng phát triển, và các quốc gia đã cắt giảm nhiều rào cản thương mại. Trong nền kinh tế tương tác toàn cầu hiện nay, các cố gắng phát triển hợp tác thủ tục thương mại và đẩy mạnh tự do hóa chính sách thương mại đã thúc đẩy thương mại toàn cầu và giúp các quốc gia hội nhập vào hệ thống sản xuất toàn cầu đang ngày càng phát triển. Báo cáo Thương mại Thế giới 2015 sẽ phân tích tầm quan trọng của Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (TFA), những ảnh hưởng kinh tế nó đem lại, và phương pháp tận dụng để đem lại lợi ích tối đa cho các quốc gia. 

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: