Quy định tiêu chuẩn nông sản xuất khẩu sang Nhật Bản

19/05/2021    11273

1. Qui định chất lượng thương mại và ghi nhãn mác

Nhật Bản đòi hỏi sản phẩm nhập khẩu phải tuânthủ các quy định trong Luật vệ sinh Thực phẩm,Luật tiêu chuẩn Nông Nghiệp của Nhật Bản vàLuật đo lường. Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn vàcác thủ tục nhập khẩu đối với các sản phẩm cụ thể có thể thấy trêncác trang Web sau: Tổ chức Ngoại Thương Nhật Bản: www.jetro.go.jp/en/market/regulations/

Bộ Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp và Thủy Sản: www.maf.go.jp/soshi¬ki/syokuhin/hinshitu/e_label/index.htm

2. Quy định về an toàn thực phẩm

Tại Nhật Bản, Bộ Y Tế, Lao Động và Phúc Lợi Xã Hội và Cục Môi trường chịu trách nhiệm trong việc thiết lập và kiểm tra các mức dư lượng. Các mức dư lượng này dựa trên Luật Vệ Sinh Thực Phẩm. Để có thêm thông tin về an toàn thực phẩm có thể truy cập vào trang Web: www.mhlw.go.jp/english/topics.foodsafety/index.html

3. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Tại đến thời điểm soạn thảo tài liệu hướng dẫn này, Nhật Bản vẫn chưa có các  yêu cầu về truy xuất nguồn gốc đối với các nhà xuất khẩu.

4. Qui định kiểm dịch thực vật

Chính phủ Nhật bản yêu cầu các n¬ớc cung cấp phải tuân thủ Luật Bảo vệ thực vật, Luật Sức khỏe Thực vật và Luật Vệ sinh Thực phẩm. Những quy định được thi hành bởi Phòng Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF). Thông tin chi tiết về các quy định kiểm dịch thực vật hoặc hệ thống kiểm dịch của Nhật Bản có thể tìm thấy trên các trang Web: Trạm Bảo vệ Thực vật: www.pps.go.jp/english/

Tổ chức Ngoại thương của Nhật Bản: www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/plant2003apre.pdf

Kiểm dịch động vật: www.maffaqs.go.jp/english/ryoko/index.htm

5. Khai báo hải quan

Trước khi hàng đến, các nhà xuất khẩu phải thông báo cho các trạm kiểm dịch tại địa điểm nhập khẩu biết thông qua hệ thống điện tử do Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội quản lý. Để giảm thời gian cho thí nghiệm ở Nhật Bản hay ở tại nước xuất khẩu và kết quả kiểm tra sẽ được dùng cho việc khai báo hải quan trước. Thuế tiêu thụ và các khoản thuế nhập khẩu khác phải được trả trước khi những khai báo được hoàn tất. Thông tin thêm về các thủ tục nhập khẩu xem tại: www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/index.html

Hải quan Nhật Bản: www.customs.go.jp/english/index.htm

6. Chứng nhận nông sản xuất khẩu

a. Chứng nhận về môi trường

* Nông nghiệp hữu cơ

Yêu cầu áp dụng trong trồng trọt:

Chăn nuôi yêu cầu áp dụng:

  • Chọn hạt giống và nguồn thực vật
  • Sức khoẻ vật nuôi và chăm sóc tốt.
  • Duy trì độ phì đất và chu trình tái tạo các chất hữu cơ.
  • Dinh dưỡng, nuôi thả.
  • Nghiêm cấm việc sử dụng cây trồng biến đổi gen.
  • Phương thức vận chuyển và giết mổ.
  • Đa dạng hoá cây trồng trên đồng ruộng.

 

  • Chế biến, đóng gói và truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.

 

  • Sử dụng phân bón hữu cơ và các hợp chất hữu cơ trong việc phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại.

 

b. Các thông tin về nông nghiệp hữu cơ

* Quốc tế:

Liên đoàn Quốc tế về trào lưu Nông nghiệp Hữu cơ (IFOAM): https://www.ifoam.bio/ / Email: headoffice@ifoam.org / Điện thoại: +49 228 926 5010

Tổ chức Nông – Lương Liên Hợp Quốc (FAO):  http://www.fao.org/organicag

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD): https://unctad.org/

Trung tâm thương mại Quốc tế (ITC): https://www.intracen.org/

* Tổ chức trợ giúp quốc gia và cơ quan chứng nhận ở Châu Á: www.fao.org/es/esc/en/20953/21020/highlight_35950en.html

c. Chứng  nhận ISO 14001

Các thông tin về ISO 14001 Quốc tế:

Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO): https://www.iso.org/home.html

Các hỗ trợ và cơ quan cấp giấy chứng nhận quốc gia ở Châu Á: www.fao.org/es/esc/en/20953/21020/highlight_35950en.html
      
7. Chứng nhận về xã hội

a. Thông tin về công bằng thương mại Quốc tế:

Xuất khẩu sản phẩm công bằng thương mại đến Nhật bản:TransFair Nhật Bản: www.fairtrade-jp.org/AlterTrade  Nhật Bản: www.altertrade.co.jp 

Tổ chức trợ giúp quốc gia và cơ quan cấp giấy chứng nhận ở Châu Á: www.fao.org/es/esc/en/20953/21020/highlight_35950en.html

b. Chứng nhận SA 800

* Thông tin về SA8000 Quốc tế:

Cơ quan Trách nhiệm xã hội Quốc tế - Tel: +1 212 6841414 / Email: info@saintl.org / Web: https://sa-intl.org/

Danh sách các tổ chức chứng nhận SA8000: https://itvc-global.com/danh-sach-cac-to-chuc-danh-gia-sa-8000-s326.htm

Tổ chức trợ giúp quốc gia và cơ quan cấp giấy chứng nhận ở Châu Á: www.fao.org/es.esc.en.20953/21020/highlight_35950en.html