Quy định tiêu chuẩn nông sản xuất khẩu sang EU

19/05/2021    7089

1. Qui định chất lượng thương mại và ghi nhãn mác

Cộng đồng Châu Âu yêu cầu rau quả tươi nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn thị trường của EU về chất lượng và ghi nhãn. Việc kiểm soát đ¬ợc cơ quan thanh tra tiến hành tại địa điểm nhập khẩu hoặc trong một vài trường hợp được kiểm chứng tại nước thứ ba, tại địa điểm xuất khẩu. Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn thị trường của EU tham vấn với Cục Môi Trường, Thực phẩm và Vấn đề nông thôn của Anh Quốc (DEFRA) trên trang Web:

DEFRA: www.defra.gov.uk/hort/hmi.htm

Hỗ trợ trực tuyến xuất khẩucủa EU cho các nước đang phát triển trên trang Web: www.export-help.cec.eu.int

2. Quy định về an toàn thực phẩm

Các nước trong cộng đồng Châu Âu tiếp tục giảm mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật cho phép với các sản phẩm. Với nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật hiện đã có các mức dư lượng chung áp dụng cho toàn bộ Cộng đồng Châu Âu. Tuy nhiên, một số loại thuốc thì mức dư lượng lại khác nhau giữa các nước. Mỗi quốc gia phải xác định là đáp ứng được các quy định (thường là thông qua bộ nông nghiệp) tại địa điểm nhập khẩu. Trường hợp các nước trong Cộng đồng Châu Âu chưa thiết lập được mức dư lượng tối đa, các nhà xuất khẩu yêu cầu cần phải có giấy phép nhập khẩu. Thông tin chi tiết về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép của các n¬ớc thành viên trong cộng đồng Châu Âu có thể tìm trên các trang Web dưới đây:

www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm

www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/index_en.htm

www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lnb/l21289.htm

Các điểm liên hệ thích hợp của các nước thành viên trên trang Web: www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection.evaluation/contact_dec.xls

Thông tin về thủ tục đăng ký cấp phép nhập khẩu: www.pesticides.gov.uk/applicant_guide.asp?id=1239

3. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Các quy định của Cộng đồng Châu Âu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm có hiệu lực từ tháng 1 năm 2005. Để tuân thủ những quy định này, điều quan trọng là các nhà nhập khẩu EU xác định rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Chính vì lý do đó, gần đây yêu cầu các nhà xuất khẩu tuân thủ các qui định về truy xuất nguồn gốc thậm trí trong trường hợp các nhà xuất khẩu tại các nước đối tác thương mại theo luật không đòi hỏi phải thỏa mãn yêu cầu về truy xuất nguồn gốc áp dụng trong cộng đồng Châu Âu. Thông tin chung về truy xuất nguồn gốc có thể tìm thấy tại địa chỉ sau:

www.europa.eu.int.comm/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_7_en_pdf

www.europa.eu.int.comm/food/food/foodlaw/traceability/index_en.htm

www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/132041/htm

Để có được giải thích về các yêu cầu vệ sinh thực phẩm, hãy tham vấn qua địa chỉ: www.europa.eu.int/comm/food/food/biasafety/hygienelegislation/guidance_doc_8522004_en.pdf

4. Qui định kiểm dịch thực vật

Để xuất khẩu sang EU, các nhà sản xuất và xuất khẩu phải tuân thủ các quy định về sức khỏe thực vật của EU. Các quy định đ¬ợc áp dụng ngay tại địa điểm nhập khẩu. Để có thêm thông tin về các quy định về sức khỏe thực vật của EU, liên hệ qua cổng thông tin điện tử Kiểm dịch Thực vật Quốc tế: www.ippc.int/IPP/En/nppo.jsp
hoặc để có nội dung cụ thể về các quy định về kiểm dịch thực vật của ủy ban Châu Âu (Hội đồng thanh tra 2000/29/EC có sửa đổi) truy cập vào trang Web: www.europa.eu.int/eurlex/en/consleg/pdf/ 2000/en_2000L0029_do_ 001.pdf

5. Khai báo hải quan

Những thủ tục khai báo hải quan trong Cộng đồng Châu Âu (EU) khác nhau tùy thuộc từng nước. Tuy nhiên, rất nhiều nước ở đây có hệ thống hải quan điện tử và các chương trình khác giúp đẩy nhanh thời gian khai báo. Thông tin cụ thể về các thủ tục hải quan và biểu mức thuế quan (theo quốc gia) xem trên trang Web: Hiệp hội Thuế và Hải Quan: www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/comm/about/welcome/index_en.htm
Trung tâm Xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển (CBI): www.cbi.nl

6. Chứng nhận nông sản xuất khẩu

a. Chứng nhận về môi trường

* Nông nghiệp hữu cơ

Một số tiêu chuẩn trang trại hữu cơ

Yêu cầu áp dụng trong trồng trọt:

Chăn nuôi yêu cầu áp dụng:

  • Chọn hạt giống và nguồn thực vật
  • Sức khoẻ vật nuôi và chăm sóc tốt.
  • Duy trì độ phì đất và chu trình tái tạo các chất hữu cơ.
  • Dinh dưỡng, nuôi thả.
  • Nghiêm cấm việc sử dụng cây trồng biến đổi gen.
  • Phương thức vận chuyển và giết mổ.
  • Đa dạng hoá cây trồng trên đồng ruộng.

 

  • Chế biến, đóng gói và truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.

 

  • Sử dụng phân bón hữu cơ và các hợp chất hữu cơ trong việc phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại.

 

b. Các thông tin về nông nghiệp hữu cơ

* Quốc tế:

Liên đoàn Quốc tế về trào lưu Nông nghiệp Hữu cơ (IFOAM): https://www.ifoam.bio/ / Email: headoffice@ifoam.org / Điện thoại: +49 228 926 5010

Tổ chức Nông – Lương Liên Hợp Quốc (FAO):  http://www.fao.org/organicag

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD): https://unctad.org/

Trung tâm thương mại Quốc tế (ITC): https://www.intracen.org/

* Các trung tâm nghiên cứu:

FIBL – Thụy Sĩ  www.fibl.org/english/index.php / Email: info.suisse@fibl.org / Điện thoại: +41 628 867 272 

Tổ chức trợ giúp quốc gia và cơ quan chứng nhận ở Châu Á: www.fao.org/es/esc/en/20953/21020/highlight_35950en.html

c. Chứng  nhận ISO 14001

Các thông tin về ISO 14001 Quốc tế:

Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO): https://www.iso.org/home.html

Các hỗ trợ và cơ quan cấp giấy chứng nhận quốc gia ở Châu Á: www.fao.org/es/esc/en/20953/21020/highlight_35950en.html
      
7. Chứng nhận về xã hội

a. Thông tin về công bằng thương mại Quốc tế:

* FLO quốc tế, Bonn, Đức: www.fairtrade.net / Email: info@fairtrade.net / Điện thoại: +49 228 949 230

* Cơ quan Chứng nhận FLO, Bonn/ Đức: Email: info@flocert.net

* Tổ chức trợ giúp quốc gia và cơ quan cấp giấy chứng nhận ở Châu Á: www.fao.org/es/esc/en/20953/21020/highlight_35950en.html

b. Chứng nhận SA 800

* Thông tin về SA8000 Quốc tế:

Cơ quan Trách nhiệm xã hội Quốc tế - Tel: +1 212 6841414 / Email: info@saintl.org / Web: https://sa-intl.org/

Danh sách các tổ chức chứng nhận SA8000: https://itvc-global.com/danh-sach-cac-to-chuc-danh-gia-sa-8000-s326.htm

Tổ chức trợ giúp quốc gia và cơ quan cấp giấy chứng nhận ở Châu Á: www.fao.org/es.esc.en.20953/21020/highlight_35950en.html