Hiệp định khác

Hiệp Định Việt Nam - Trung Hoa Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần Và Ngăn Ngừa Việc Trốn Lậu Thuế Đối Với Các Loại Thuế Đánh Vào Thu Nhập

09/04/2010    1705

Hiệp Định Việt Nam -Trung Hoa Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần Và Ngăn Ngừa Việc Trốn Lậu Thuế Đối Với Các Loại Thuế Đánh Vào Thu Nhập 

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 18/10/1996

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước công hòa nhân dân Trung Hoa

Mô tả:

Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước công hòa nhân dân trung hoa,

Mong muốn ký kết một Hiệp định về việc tránh đãnh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập,

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp Định Việt Nam - Trung Hoa Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần Và Ngăn Ngừa Việc Trốn Lậu Thuế Đối Với Các Loại Thuế Đánh Vào Thu Nhập (file tiếng Việt)(file tiếng Anh)