Hiệp định khác

Hiệp Định Việt Nam - Trung Hoa Về Đảm Bảo Chất Lượng Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Và Công Nhận Lẫn Nhau

09/04/2010    1833

Hiệp Định Việt Nam - Trung Hoa Về Đảm Bảo Chất Lượng Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Và Công Nhận Lẫn Nhau

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 22/11/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hoà Nhân dân Trung Hoa

Mô tả:

Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hoà Nhân dân Trung Hoa (dưới đây gọi tắt là hai bên ký kết).

Với mục đích đảm bảo sức khoẻ, sự an toàn của nhân dân, bảo vệ mội trường tự nhiên và lợi ích người tiên dùng hai nước, đảm bảo chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu, chất lượng phục vụ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thương mại hai nước.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Việt Nam - Trung Hoa Về Đảm Bảo Chất Lượng Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Và Công Nhận Lẫn Nhau