Hiệp định khác

Hiệp Định Việt Nam - Trung Hoa Về Quá Cảnh Hàng Hoá

09/04/2010    2248

Hiệp Định Việt Nam - Trung Hoa Về Quá Cảnh Hàng Hoá

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 09/04/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hoà nhân dân Trung hoa

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ cộng hoà nhân dân Trung hoa (Dưới đây gọi là hai bên kí kết).

Với lòng mong muốn củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại, trên nguyên tắc bình đẳng Cùng có lợi ,qua thương lượng hữu nghị.

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Việt Nam - Trung Hoa Về Quá Cảnh Hàng Hoá