Hiệp định khác

Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa

27/01/2010    1442

Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa

Địa điểm ký kết: Hà Nội

Thời gian ký kết: 02/12/1992

Các bên tham gia: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Giới thiệu:

Nhằm phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế - kỹ thuật giữa hai nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa