Ấn phẩm - Tài liệu

Các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam

Cam kết WTO về điện tử

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết WTO về dệt may

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết WTO về hạn chế số lượng xuất, nhập khẩu

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết WTO về Thuế nội địa

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết chung về thuế quan

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết WTO về Doanh nghiệp thương mại Nhà nước, Doanh nghiệp Nhà nước

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết WTO về vận tải

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết về chuyển phát và viễn thông

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết WTO về Ngân hàng - Chứng khoán

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI