Ấn phẩm - Tài liệu

Các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam

Cam kết WTO về kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, bảo hiểm

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Cam kết chung về dịch vụ

23/12/2009

Thời gian: 2008 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI