CPTPP và Hoạt động XDPL

Liên quan tới các hạn ngạch thuế quan trong CPTPP, đã có 03 văn bản pháp luật được ban hành mới nhằm thực thi các cam kết về vấn đề này, bao gồm Thông tư 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo CPTPP, Thông tư 04/2020/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo CPTPP và Thông tư 03/2020/TT-BCT về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan CPTPP được ban hành bởi Bộ Công Thương.

Xem thêm

Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi CPTPP được Bộ Công Thương ban hành ngày 30/9/2019, có hiệu lực từ 14/11/2019. Thông tư này hướng dẫn về biện pháp phòng vệ thương mại trong Chương 6 về phòng vệ thương mại và biện pháp khẩn cấp trong Chương 4 về dệt may của CPTPP.

Xem thêm

Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm được soạn thảo và ban hành bởi Bộ Y tế ngày 16/12/2019, có hiệu lực từ 01/02/2020. Thông tư có 01 nội dung sửa đổi nhằm thực thi 01 cam kết tại Phụ lục 8-D Chương 8 Văn kiện CPTPP về mỹ phẩm.

Xem thêm

Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định về việc thực hiện đấu thầu mua sắm theo CPTPP được Chính phủ ban hành và có hiệu lực ngày 24/8/2020.

Xem thêm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2019 và có hiệu lực ngày 01/11/2019.

Xem thêm

Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2021. Việc sửa đổi Bộ luật Lao động được thực hiện tổng thể, trên hầu như tất cả các chế định của văn bản này, nhằm đáp ứng đòi hỏi nội tại của thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới là chủ yếu.

Xem thêm

Theo Nghị quyết 72/2018/QH14 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP, Luật Kinh doanh bảo hiểm được xếp vào danh mục văn bản cần sửa đổi bổ sung để thực thi cam kết CPTPP (mục 5 Phụ lục II của Nghị quyết 72/2018/QH14) với nội dung sửa đổi là “bổ sung quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm như dịch vụ tư vấn, đánh giá rủi ro, dịch vụ hỗ trợ và các dịch vụ giám định” và thời hạn hoàn thành là khi CPTPP có hiệu lực.

Xem thêm

Theo các Kế hoạch thực thi CPTPP của Chính phủ và của Bộ Công Thương, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cạnh tranh 2018 được xếp vào diện văn bản cần soạn thảo, ban hành nhằm thực thi CPTPP, với thời hạn thực hiện là Quý I/2019.

Xem thêm

Với các mục tiêu “nội luật hóa” CPTPP, để nhận diện các hoạt động xây dựng pháp luật (XDPL) thực thi CPTPP, cần rà soát tính tương thích của các quy định trong hệ thống pháp luật nội địa hiện hành với từng cam kết CPTPP.

Xem thêm

Nghị định 57/2019/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo CPTPP

Xem thêm