Hiệp định khác

Hiệp Ðịnh Về Trao Đổi Thương Mại Và Các Hình Thức Hợp Tác Kinh Tế Khác Giữa Việt Nam Và Cuba

15/04/2010    949

Hiệp Ðịnh Về Trao Đổi Thương Mại Và Các Hình Thức Hợp Tác Kinh Tế Khác Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Cuba

Nơi ký kết: La Habana

Ngày ký: 08/04/1996

Danh sách thành viên tham gia ký kết: cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà CuBa

Mô tả: 

Chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà CuBa, dưới đây gọi riêng là ''Bên'' và gọi chung là ''các Bên'',
với lòng mong muốn củng cố và phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước,
Tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi ích và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Ðịnh Vê Trao Đổi Thương Mại Và Các Hình Thúc Hợp Tác Kinh Tế Khác Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Cuba