Hiệp định khác

Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba

11/12/2020    1874

Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba, ký tại Hà Nội ngày 9 tháng 11 năm 2018, thay thế Hiệp định giữa hai Chính phủ về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác được ký vào năm 1996.

Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba bao gồm 14 chương, với các quy định về thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại, phòng vệ thương mại, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, hợp tác kinh tế và thương mại… Theo đó, hai bên cam kết xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế đối với gần 100% mặt hàng đang nhập khẩu từ thị trường của nhau trong vòng 5 năm.

Để thực thi Hiệp định, ngày 03 tháng 4 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2020/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đã đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba giai đoạn 2020-2023. Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 08/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba.

Dưới đây là nội dung chi tiết của Hiệp định:

Lời văn Hiệp định (Tiếng Anh) (Tiếng Việt) (Tiếng Tây Ban Nha)

Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam (Tiếng Anh) (Tiếng Việt) (Tiếng Tây Ban Nha)

Biểu thuế nhập khẩu của Cuba (Tiếng Anh) (Tiếng Việt) (Tiếng Tây Ban Nha)

Các văn bản thực thi Hiệp định do Việt Nam ban hành:

Thông báo số 31/2020/TB-LPQT về Điều ước quốc tế có hiệu lực (Tiếng Việt)

Nghị định số 39/2020/NĐ-CP về Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực thi Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020 - 2023 (Tiếng Việt)

Thông tư số 08/2020/TT-BTC về Quy định Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba (Tiếng Việt)

Quyết định số 1173/QĐ-TTg về Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định (Tiếng Việt)