Hiệp định khác

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Việt Nam Và Cu Ba

15/04/2010    1096

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Cu Ba 

Nơi ký kết: La Habana

Ngày ký: 12/10/1995

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa Cu Ba

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa Cu Ba, dưới đây gọi là các Bên ký kết;

Với mong muốn tạo các điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường sự hợp tác kinh tế giữa hai nước, và đặc biệt cho việc đầu tư của các nhà đầu tư của một Bên ký kết trên lãnh thổ của Bên ký kết kia; và

Thừa nhận rằng việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau trên cơ sở Hiệp định này sẽ góp phần thúc đẩy sáng kiến của các doanh nghiệp vì sự thịnh vượng của các Bên ký kết;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa Cu Ba (file Tiếng Việt) (file Tiếng Anh)