Hiệp định khác

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Australia

26/01/2010    2250

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Ôxtrâylia Ngày 13 Tháng 4 Năm 1992 Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 13/04/1992

Danh sách thành viên tham gia ký kết : Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Australia

Mô tả:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia về tránh đánh thuế hai lần [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Ôxtrâylia Ngày 13 Tháng 4 Năm 1992 Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần (file Tiếng Việt) (file Tiếng Anh)