Hiệp định khác

Thỏa thuận về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ giữa Việt Nam và Australia

04/07/2018    1219

Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-lia về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ

Thời điểm có hiệu lực: 01/03/2017

Các bên tham gia: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Australia

Mô tả:

Nhằm củng cố mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên hai nước [...]

Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-lia về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ (file Tiếng Việt) (file Tiếng Anh)