Hiệp định khác

Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Australia

26/01/2010    3665

Hiệp Định Thương Mại Và Hợp Tác Kinh Tế Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Ốtxtrâylia

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 14/06/1990

Danh sách thành viên tham gia ký kết : Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Australia

Mô tả:

Với lòng mong muốn thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế cùng có lợi giữa hai nước;

Xem xét những quyền và nghĩa vụ quốc tế của mình; [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Thương Mại Và Hợp Tác Kinh Tế Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Ốtxtrâylia