Quyết định số 4852/QĐ-BNN-TCLN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU

09/05/2019    572

Ngày 10/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 4852/QĐ-BNN-TCLN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2018.

Theo Kế hoạch thực hiện VPA/FLEGT kèm theo Quyết định trên, yêu cầu của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, đến đầu năm 2021, VPA/FLEGT được thực hiện đầy đủ thông qua việc vận hành Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS) và bắt đầu cấp phép cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào EU.

Kế hoạch thực hiện VPA/FLEGT được xây dựng cho khung thời gian từ ngày 19/10/2018 đến 31/12/2020 nhằm đáp ứng mục tiêu cấp phép cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam vào EU vào năm 2021. Khung thời gian thực hiện 7 nội dung chính của bản Kế hoạch như sau:

  • Phê duyệt Hiệp định: tiến hành từ tháng 11/2018 đến tháng 3/2019.
  • Xây dựng văn bản pháp luật và Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật: tiến hành từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019.
  • Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật (phần mềm kỹ thuật) và vận hành VNTLAS: tiến hành từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020.
  • Truyền thông: tiến hành từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2020.
  • Tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá Hiệp định: tiến hành từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2020.
  • Thực hiện các hoạt động kết nối và thúc đẩy thực hiện VPA/FLEGT trong khu vực và quốc tế: tiến hành từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2020.
  • Nội dung Nâng cao năng lực cho các bên liên quan sẽ được tiến hành lồng ghép vào các hoạt động trên trong suốt thời gian thực hiện Kế hoạch.

Quyết định được đính kèm dưới đây: