Hiệp định khác

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Việt Nam và Liên Bang Nga

23/01/2019    1784

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga 

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 27/03/1993

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga 

Hiệp định được đính kèm dưới đây :

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga (file Tiếng Việt)(file Tiếng Anh)