Hiệp định khác

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên Bang Nga

14/01/2019    1119

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga 

Nơi ký kết: Moscow

Ngày ký: 16/06/1994

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga 

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga (bản Tiếng Việt)