Hiệp định khác

Nghị định thư giữa Việt Nam và Liên Bang Nga về hợp tác Kinh tế - Thương mại

14/01/2019    1413

Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga về hợp tác Kinh tế - Thương mại

Nơi ký kết: Moscow

Ngày ký: 04/07/1992

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga về hợp tác Kinh tế - Thương mại (bản Tiếng Việt)