Hiệp định khác

Hiệp định Hàng hải Thương mại giữa Việt Nam và Liên Bang Nga

14/01/2019    1050

Hiệp định Hàng hải Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga

Nơi ký kết: Hà Nội

Ngày ký: 27/05/1993

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga 

Hiệp định được đính kèm dưới đây:

Hiệp định Hàng hải Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Nga (bản Tiếng Việt)