Hỏi – Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)

Hỏi - Đáp về ATISA: Thông tin cần biết về thực thi ATISA?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Cơ hội và thách thức với Việt Nam trong ATISA?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Các thiết chế thực thi, rà soát, sửa đổi ATISA?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Tranh chấp liên quan tới thực thi cam kết ATISA được giải quyết như thế nào?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: ATISA có cam kết gì liên quan tới nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs)?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: ATISA có cam kết gì đáng chú ý liên quan tới cạnh tranh?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: ATISA có cam kết gì đáng chú ý về chuyển tiền và thanh toán quốc tế trong thương mại dịch vụ?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: ATISA có những yêu cầu nào đáng chú ý về đối với các biện pháp, thủ tục nội địa liên quan tới dịch vụ?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: ATISA có những yêu cầu nào đáng chú ý về bảo đảm minh bạch?

Xem thêm

Hỏi - Đáp về ATISA: Các biện pháp tự vệ trong trường hợp mở cửa thị trường dịch vụ theo ATISA gây/đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng?

Xem thêm