Hỏi - Đáp về ATISA: Các thiết chế thực thi, rà soát, sửa đổi ATISA?

18/10/2021    190

Thiết chế thực thi

Theo Văn kiện ATISA, có 02 thiết chế chịu trách nhiệm cho việc thực thi Hiệp định này, bao gồm:

  • Hội nghị các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM): Cơ quan này có thẩm quyền cao nhất về tất cả các vấn đề trong thực thi ATISA, đồng thời cũng là cơ quan bảo đảm việc hợp tác và giám sát thực thi ATISA ở các nước thành viên cũng như tại các cơ quan khác của ASEAN
  • Ủy ban Điều phối về dịch vụ ASEAN (CCS): Đây là cơ quan hỗ trợ AEM trong thực thi ATISA

Ngoài 02 thiết chế này, trong quá trình thực thi ATISA có thể sẽ có các cơ quan khác được thành lập theo quyết định của AEM để thực hiện các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm cụ thể mà AEM giao cho.

Rà soát

ATISA quy định các nước thành viên phải thực hiện ra soát tổng thể các quy định của mình muộn nhất là 05 năm kể từ ngày HIệp định có hiệu lực với mình. Như vậy, đối với lần rà soát thứ nhất, nước thành viên được tự lựa chọn thời điểm rà soát, miễn là không quá 5 năm để từ này ATISA có hiệu lực. 

Sau đó, định kỳ 5 năm một lần, các nước thành viên lại thực hiện việc rà soát này, đồng thời với rà soát về Danh mục các biện pháp không tương thích NCM. Thời hạn 05 năm này là bắt buộc tuân thủ, việc thay đổi thời hạn này (kéo dài hoặc rút ngắn) chỉ được phép nếu được sự đồng ý của các thành viên khác.

Sửa đổi

Bất kỳ điều chỉnh nào đối với ATISA (bao gồm cả đối với Văn kiện chung, hay đối với một hoặc các Phụ lục ATISA, văn kiện khác, nếu có) đều chỉ được thực hiện thông qua sửa đổi được đồng thuận chung bằng văn bản của tất cả các nước thành viên.

Riêng đối với các Phụ lục và các văn kiện khác trong tương lai, nếu có, của ATISA, việc thay đổi, điều chỉnh cam kết có thể được thực hiện thông qua sửa đổi được chấp thuận bởi AEM, Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng ASEAN hoặc ATM tương ứng với lĩnh vực có điều chỉnh.

Nguồn: Trích dẫn "Sổ tay Hỏi - Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)" -
Dự án: Thúc đẩy năng lực cạnh tranh trong khuôn khổ Sáng kiến hội nhập ASEAN (COMPETE) - GIZ