Hỏi - Đáp về ATISA: ATISA có cam kết gì liên quan tới nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs)?

18/10/2021    257

Cam kết về doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) là nhóm cam kết hoàn toàn mới trong ATISA (so với AFAS nói riêng cũng như nhiều FTA trong khuôn khổ ASEAN). 

Đáng chú ý, về phạm vi, cam kết MSMEs của ATISA rộng, bao trùm cả các doanh nghiệp siêu nhỏ trong khi nhiều FTA khác (ví dụ CPTPP hay EVFTA) chỉ cam kết về doanh nghiệp nhỏ và vừa.

ATISA yêu cầu các nước thành viên phải tăng khả năng tham gia và tận dụng các lợi ích từ ATISA của MSMEs. Chú ý là đây là nghĩa vụ bắt buộc, không phải cam kết “nỗ lực”.

Trong khi đó, ATISA chỉ yêu cầu các nước phải nỗ lực hợp tác trong các hoạt động liên quan tới MSMEs sau đây:

  • Xây dựng năng lực cho MSMEs, trong đó có các hoạt động đào tạo, tư vấn hướng dẫn, tổ chức các tọa đàm, hội thảo để thông tin cho MSMEs về các lợi ích cho họ từ Hiệp định này;
  • Xây dựng các chương trình hỗ trợ MSMEs tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu;
  • Nhận diện và xử lý những rào cản tiềm tàng đối với MSMEs tiếp cận thị trường dịch vụ nước thành viên khác;
  • Nhận diện và đạt được các giải pháp chung cải thiện năng lực của MSMEs tham gia vào các hoạt động thương mại, đầu tư;
  • Trao đổi thông tin để hỗ trợ nước thành viên trong quản lý và thực thi ATISA liên quan tới MSMEs

Đáng chú ý là các tranh chấp liên quan tới cam kết về MSEMs này, dù là nghĩa vụ bắt buộc hay chỉ là khuyến nghị “nỗ lực”, đều sẽ không thể bị kiện theo cơ chế giải quyết tranh chấp theo ATISA (Xem Câu hỏi 27)

Nguồn: Trích dẫn "Sổ tay Hỏi - Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)" -
Dự án: Thúc đẩy năng lực cạnh tranh trong khuôn khổ Sáng kiến hội nhập ASEAN (COMPETE) - GIZ