Hỏi - Đáp về ATISA: Thông tin cần biết về thực thi ATISA?

18/10/2021    501

(i)    Cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm thực thi ATISA

Cơ quan đầu mối thực thi

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Kinh tế dịch vụ) là cơ quan chủ trì đàm phán ATISA và cũng là cơ quan đầu mối thực thi Hiệp định này.

Thông tin liên hệ:

Vụ Kinh tế dịch vụ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: 08043821

Số fax: 08044444

Email: ccsvietnam@mpi.gov.vn

Các cơ quan thực thi liên quan

ATISA bao trùm phần lớn các dịch vụ, do đó việc thực thi ATISA liên quan tới các cơ quan thực thi cụ thể (theo từng lĩnh vực dịch vụ), trong đó đáng chú ý có các cơ quan đăng ký kinh doanh, cấp phép kinh doanh.

Các cơ quan này có trách nhiệm thực thi ATISA liên quan tới các chính sách, pháp luật và thủ tục liên quan tới các hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ ASEAN tại Việt Nam theo cam kết ATISA. Tùy theo phân cấp quản lý đối với từng lĩnh vực dịch vụ, cơ quan này có thể là:

  • Cục đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Các Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  • Các Bộ quản lý chuyên ngành trong các lĩnh vực dịch vụ yêu cầu quy trình cấp phép thành lập riêng hoặc cấp giấy phép kinh doanh (giấy phép con)

(ii)    Nguồn thông tin hữu ích về ATISA

Nguồn thông tin ở Việt Nam

  • Cổng thông tin ASEAN Việt Nam – Giao diện thông tin chính thức của Việt Nam về ASEAN: https://aseanvietnam.vn/
  • Trang tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan Đầu mối về ATISA của Việt Nam: http://www.mpi.gov.vn
  • Trang tin điện tử về Cộng đồng kinh tế ASEAN của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: https://aecvcci.vn/

Nguồn thông tin ở ASEAN

  • Trang tin điện tử của ASEAN – Giao diện thông tin chính thức của ASEAN: www.asean.org
  • Trang tin điện tử Giải pháp ASEAN cho đầu tư, dịch vụ và thương mại (ASSIST) – Đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp ASEAN tận dụng các cam kết thương mại nội khối ASEAN: http://assist.asean.org/
  • Cổng thông tin điện tử doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN – Trung tâm dịch vụ một cửa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN cung cấp thông tin doanh nghiệp, FTA của ASEAN và kết nối SME: www.aseansme.org

Nguồn: Trích dẫn "Sổ tay Hỏi - Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)" -
Dự án: Thúc đẩy năng lực cạnh tranh trong khuôn khổ Sáng kiến hội nhập ASEAN (COMPETE) - GIZ