Hỏi - Đáp về ATISA: Các biện pháp tự vệ trong trường hợp mở cửa thị trường dịch vụ theo ATISA gây/đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng?

16/10/2021    62

ATISA có quy định về một cơ chế để các nước thành viên có thể tự bảo vệ mình trong trường hợp việc mở cửa thị trường dịch vụ theo cam kết ATISA gây thiệt hại nghiêm trọng cho mình. Cơ chế này được gọi là “biện pháp tự vệ” ATISA.

Biện pháp tự vệ ATISA được quy định như sau:

  • Căn cứ áp dụng biện pháp tự vệ: 

-    Nước thành viên ATISA thực thi cam kết ATISA và

-    Việc thực thi này gây ra ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đối với một lĩnh vực dịch vụ của nước thành viên

  • Trình tự xem xét việc áp dụng biện pháp tự vệ

-    Bước 1: Nước thành viên bị thiệt hại yêu cầu tham vấn với một hoặc các nước thành viên liên quan – việc yêu cầu tham vấn này cũng phải được thông báo tới các thành viên còn lại

-    Bước 2: Nước được yêu cầu phải tiến hành tham vấn với nước yêu cầu về (i) cam kết ATISA cụ thể mà nước yêu cầu cho là nguyên nhân dẫn tới các thiệt hại và (ii) khả năng áp dụng một hoặc các biện pháp nào đó để giảm thiệt hại. Các biện pháp để xử lý (giảm thiệt hại) này chỉ đạt được nếu có sự đồng thuận của tất cả các nước tham gia tham vấn

-    Bước 3: Kết quả tham vấn phải được thông báo cho tất cả các nước thành viên khác càng sớm càng tốt và không muộn hơn phiên họp Bộ trưởng các nước ASEAN liền sau phiên tham vấn.

Biện pháp tự vệ như nêu ở trên chỉ được áp dụng trong thời gian trước khi cuộc đàm phán đa phương của WTO về biện pháp tự vệ trong khuôn khổ Hiệp định thương mại dịch vụ của WTO (TRIPS) hoàn thành. Một khi đàm phán của WTO kết thúc, các nước thành viên ATISA sẽ rà soát kết quả đàm phán này và thảo luận sửa đổi ATISA để tích hợp kết quả này vào ATISA.

Nguồn: Trích dẫn "Sổ tay Hỏi - Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)" -
Dự án: Thúc đẩy năng lực cạnh tranh trong khuôn khổ Sáng kiến hội nhập ASEAN (COMPETE) - GIZ